Smluvní podmínky

pro užívání realitního systému ReeGO24

 1. Společnost ReeGO Development s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75331, (dále též jen „provozovatel“) je držitelem licence informačního CRM systému pro realitní kanceláře ReeGO REAL (dále též jen „ReeGO REAL“). ReeGO REAL je komplexní systém pro správu realitních zakázek a řízení vztahů s klienty. Provozovatel spravuje databázi pro sdílení nabídek a poptávek realitních kanceláří ReeGO24.net, v současné době postupně přecházející *) v uzel CRDB.cz, decentralizované celosvětové databáze nemovitostí (dále též jen „ReeGO24.net“). Provozovatel také provozuje, spravuje a poskytuje koncovým uživatelům on-line software ReeGO24 (dále jen „ReeGO24“). ReeGO24 je MLS variantou systému ReeGO REAL s funkcemi umožňující přístup k databázi ReeGO24.net.
 2. Provozovatel se na základě uzavřené smlouvy zavazuje prostřednictvím Internetu poskytovat jednotlivým objednatelům ReeGO24 v rozsahu služeb dle zvoleného tarifu objednatelem.

  Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobé přerušení dostupnosti systémů po dobu nezbytných servisních zásahů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na přerušení služeb po dobu max. 60min v nočních hodinách 1:00 – 6:59 CET/CEST **) pro pravidelnou údržbu systémů. Uživateli nepřísluší náhrada za výše uvedené přerušení služeb resp. za výpadky.

  Přerušení dodávky služeb v čase 7:00 – 00:59 CET/CEST **) přesahující 180 minut od okamžiku nahlášení objednatelem kompenzuje provozovatel tím, že prodlouží objednateli užívání software o jeden kalendářní měsíc zdarma, bez dalších nákladů. Nahlášení výpadku objednatelem musí být realizováno písemnou formou SMS nebo e-mailem na helpdesk provozovatele. Kompenzace nelze kumulovat, dojde-li k více výpadkům v rámci jednoho dne. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výpadky dodávky služeb zaviněné zásahem vyšší moci, jako např. povodeň, požár, zemětřesení apod. Provozovatel zároveň nenese odpovědnost za výpadky způsobené v případě poruchy zařízení na straně síťové infrastruktury objednatele.
 3. Objednatelem se rozumí jakákoliv právnická či fyzická osoba, která si objedná možnost užívat ReeGO24, resp. která uzavře s provozovatelem smlouvu na základě těchto smluvních podmínek. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smluvní vztahy uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem, který není spotřebitelem ani nepodnikatelem ve smyslu § 419 a § 2158 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“). Na smlouvy uzavřené se spotřebiteli se tyto smluvní podmínky nevztahují a obsah smlouvy lze sjednat individuálně.
 4. Objednatel je na základě uzavřené smlouvy o užívání ReeGO24 (dále též jen „smlouva“) povinen, kromě dalšího, zaplatit řádně cenu za užívání ReeGO24 (dále též jen „cena“). Ceny jsou stanoveny ceníkem platným ke dni uzavření smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem, pokud se objednatel s provozovatelem nedohodnou jinak. Cena je objednatelem placena měsíčně, pololetně, popř. ročně, dle výběru objednatele v objednávce, vždy za zvolené období předem, v souladu s výzvou k úhradě a fakturou vystavenou provozovatelem. Vystavené faktury jsou zároveň daňovými doklady. V případě nedodržení splatnosti jakékoli částky vyúčtované fakturou je provozovatel oprávněn zastavit objednateli poskytování veškerých služeb objednateli.
 5. Provozovatel má právo jednostranně zvýšit ceny ve výši až do roční míry inflace za předchozí kalendářní rok, měřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu. Takto provedené změny cen za tarifní programy je provozovatel povinen uveřejnit na adrese (URL)https://www.reego.cznebo https://realitni.software vždy do 31. března.
 6. Objednatel je oprávněn objednat si možnost užívat ReeGO24 na základě řádně vyplněné objednávky doručené provozovateli, resp. provozovatelem převzaté (dále jen „objednávka“).
 7. Objednatel je rovněž oprávněn objednat si možnost užívat ReeGO24 na základě řádně vyplněné a odeslané elektronické objednávky přístupné na adrese (URL)https://realitni.software(dále jen „elektronická objednávka“).
 8. Smlouva je mezi provozovatelem a objednatelem uzavřena v případě objednávky v okamžiku, kdy provozovatel přijme objednávku objednatele a první platbu na základě výzvy k úhradě, faktury nebo proforma faktury. Přijetí objednávky je provozovatel povinen objednateli potvrdit, a to buď přímo na jednom vyhotovení objednávky, popř. prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen „potvrzení o přijetí objednávky“).
 9. Smlouva je mezi provozovatelem a objednatelem uzavřena v případě elektronické objednávky v okamžiku, kdy provozovatel přijme objednávku objednatele a první platbu na základě výzvy k úhradě, faktury nebo proforma faktury. O skutečnosti, že byla objednávka provozovatelem přijata, je provozovatel povinen vyrozumět objednatele, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen „potvrzovací e-mail“).
 10. Spolu s potvrzením o přijetí objednávky, resp. spolu s potvrzovacím e-mailem, obdrží objednatel výzvu k úhradě ceny společně s fakturou nebo proforma fakturou. V případě tarifů se zkušební dobou může provozovatel fakturovat a vyzvat k platbě symbolické ceny (např. 1 Kč) jako potvrzení o uzavření smlouvy.
 11. V případě, že objednatel zaplatí řádně cenu, obdrží od provozovatele do 24 hodin od řádného zaplacení e-mailem uživatelské jméno a heslo pro přístup do uživatelského rozhraní ReeGO24.
 12. V případě, že objednatel nezaplatí řádně cenu, provozovatel zašle na e-mailovou adresu objednatele prokazatelnou upomínku s náhradní lhůtou splatnosti, ne kratší než jeden týden ode dne dodání upomínky. Objednatel se zavazuje uhradit navíc cenu za každou takovou upomínku dle platného Ceníku ostatních služeb ReeGO. Nezaplatí-li objednatel dlužnou částku ani v náhradní lhůtě splatnosti, je provozovatel oprávněn omezit objednateli poskytované služby. Za obnovení služeb bude objednateli naúčtován poplatek dle platného Ceníku ostatních služeb ReeGO. Provozovatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit. Provozovatel přitom neodpovídá za újmy, které tím objednateli mohou vzniknout. Poplatek za obnovení služeb bude objednateli prominut v případě uzavření nové smlouvy s ujednanou roční fakturací. V případě omezení služeb poskytovaných objednateli v důsledku nezaplacení ceny, zániku či neprodloužení smlouvy provozovatel z technických důvodů negarantuje uchování či opětovné nalezení veškerých dat a údajů vložených objednatelem do uživatelského rozhraní, a to ani v případě následného obnovení služeb. Tento článek se nevztahuje na první platbu, kterou se smlouva teprve uzavírá.
 13. Řádným zaplacením ceny se rozumí připsání celé finanční částky a na účet uvedených ve faktuře, výzvě k úhradě, příp. proforma faktuře.
 14. Smlouva je mezi objednatelem a provozovatelem uzavírána na dobu neurčitou.
 15. Smlouva uzavřená mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami.
 16. V případě, že objednatel podstatným způsobem poruší jakékoliv ustanovení těchto podmínek , je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčen nárok provozovatele na vzniklou újmu.
 17. Objednatel i provozovatel jsou oprávněni uzavřenou smlouvu písemně vypovědět.

  V případě, že si objednatel zvolí měsíční platbu s aktivačním poplatkem, platí, že uzavřenou smlouvu lze písemně vypovědět, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

  V případě, že si objednatel zvolí měsíční platbu bez aktivačního poplatku, platí, že uzavřenou smlouvu lze písemně vypovědět nejdříve po uplynutí doby dvanáct měsíců, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

  V případě, že si objednatel zvolí půlroční nebo roční platbu, platí, že uzavřenou smlouvu lze písemně vypovědět s tím, že výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřená smlouva (resp. výpovědní lhůta) v tomto případě nekončí dříve, než k poslednímu dni období, za které má objednatel zaplacenou cenu za užívání ReeGO24.

  V případě, že si objednatel zvolí tarif, který umožňuje užívání software tzv. „na zkoušku zdarma“ (dále jen „Trial“), platí, pokud nezvolí objednatel během trvání Trial jinak, že uzavřená smlouva automaticky zaniká následující den po skončení období Trial.
 18. Objednatel se zavazuje zachovat v tajnosti poskytnuté přihlašovací údaje a zabránit užívání ReeGO24 neoprávněným osobám. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne data objednatele třetím osobám. Veškeré skutečnosti, které jsou či budou objednateli známy v souvislosti s užíváním ReeGO24 tvoří obchodní tajemství, přičemž objednatel se zavazuje nevyzradit toto obchodní tajemství třetím osobám. Objednatel se zavazuje, že nebude služby provozovatele využívat žádným způsobem konkurenčním k provozovateli.
 19. Objednatel se zavazuje užívat ReeGO24 v souladu s pokyny provozovatele a v souladu s těmito smluvními podmínkami a uzavřenou smlouvou.
 20. Objednatel se především zavazuje, že bude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat pouze fotografie bez jakéhokoliv označení, loga či jiné identifikace. Logo, označení či jiná identifikace je k jednotlivým fotografiím objednatele připojována automaticky ze strany ReeGO24 v souladu s nastavením provedeným objednatelem.
 21. Objednatel je zodpovědný za pravdivost a obsah údajů jím vkládaných do sdílené sítě ReeGO24.net. Objednatel je srozuměn s tím, že je vyloučena odpovědnost provozovatele za pravdivost údajů a obsah dat vkládaných objednatelem do sdílené sítě ReeGO24.net.
 22. Objednatel je povinen do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat údaje v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s pravidly českého pravopisu. Nepovinně je možné vkládat údaje také v dalších jazycích. V případě vkládání údajů v dalších dostupných jazycích je objednatel povinen vkládat údaje spisovně a v souladu s pravidly daného jazyka. V případě anglického jazyka pak v souladu s pravidly britské angličtiny.
 23. Objednatel se zavazuje, že nebude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být, v rozporu s právním řádem České republiky, a rovněž ani informace nepravdivé, popř. jinak klamavé.
 24. Objednatel se dále zavazuje, že nebude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat informace, resp. text obsahující hanlivé výrazy, zmínky o konkurenci, a to ani svojí ani konkurenci provozovatele, superlativy, reklamu, obchodní sdělení, objektivně neposouditelné či zavádějící informace o nemovitostech a jejich kvalitě, neautorizované fotografie a náboženské symboly.
 25. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy, odporuje svým obsahem zájmům provozovatele nebo je v rozporu s těmito podmínkami, a to bez náhrady. V případě vložení či zaslání neúplných informací se tento bod smluvních podmínek užije obdobně.
 26. V případě porušení podmínek čl. 20 až 24 si provozovatel vyhrazuje právo blokovat funkce sdílení zakázek do sdílené databáze ReeGO24.net, a to až do okamžiku odstranění vad. V případě opakovaného porušení podmínek čl. 20 - 24 si provozovatel vyhrazuje právo blokovat funkce sdílení zakázek do okamžiku odstranění vad a na penalizační dobu dalších 7 až 90 dní.
 27. Objednatel bere na vědomí, že ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net a práva s ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net spojená jsou majetkem provozovatele, jsou chráněna zákonem a objednatel nesmí ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net ani žádnou část ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net kopírovat ani využít jiným způsobem než v souladu s těmito podmínkami a uzavřenou smlouvou.
 28. Objednatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí se zasíláním informačních materiálů, týkajících se ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net, popř. jiných produktů provozovatele a v přiměřeném rozsahu též produktů osob tvořících s ním koncern nebo společnostmi MAFRA, a.s., Domky CZ v.o.s., ČESKÝ INTERNET s.r.o a ARKCR.cz. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel nakládal s osobními údaji objednatele, to však pouze v souvislosti se svými produkty, v souladu s těmito podmínkami a s uzavřenou smlouvou výhradně v rámci plnění jejího předmětu a v souladu se zákonem. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatele vymazat z databáze provozovatele. Osobní údaje objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití a provozovatel je nesmí zveřejnit ani poskytnout žádné další osobě. Objednatel souhlasí s tím, aby jej provozovatel uvedl jako svou referenci (údaj o tom, že je objednatel klientem provozovatele) vč. loga objednatele na adresách (URL): https://www.reego.cz, https://realitni.software, https://www.bitak.cz, https://www.crdb.cz Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
 29. Provozovatel upozorňuje objednatele, že po ukončení uzavřené smlouvy ze zákonných důvodů či z důvodů upravených těmito podmínkami dojde k blokaci objednatele a k postupné deaktivaci služeb (ukončení smlouvy v případě prodlení s úhradou faktury, příp. proforma faktury je zvláště upraveno v čl. 4). Nejprve dojde k deaktivaci MLS služby spočívající v párování nabídek a poptávek nemovitostí, stávající obchodní případy však tímto nebudou dotčeny. Po uplynutí 30dnů od blokace objednatele budou všechny exportované zakázky staženy z příslušných serverů. Provozovatel upozorňuje, že v případě manipulace se zakázkami nebo změny hesla pro export po dobu blokace může dojít k závažným technickým potížím s exportováním zakázek. V případě nechtěné blokace proto provozovatel důrazně doporučuje objednateli, aby neprováděl žádné změny na exportních serverech. Nabídky s označením „hlídací pes“, „hot“ či s označením obdobným budou stále viditelné, nicméně budou opatřeny informací o jejich možné neaktuálnosti. Po uplynutí 60dnů od blokace budou všechny nabídky a poptávky zařazeny do archivu. Účastníci nabídek a poptávek s označením „hlídací pes“, „hot“ či s označením obdobným budou o této skutečnosti informování provozovatelem s odůvodněním, že objednatel již není členem sdílené sítě ReeGO24.net. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit výše uvedené doby za podmínky oznámení této skutečnosti objednateli až na polovinu, pokud k zániku smlouvy došlo z důvodů zakládajících podstatné porušení smlouvy objednatelem.
 30. Uzavřená smlouva se řídí po celou dobu jejího trvání verzí smluvních podmínek účinnou v době jejího uzavření. Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky jednostranně v plném rozsahu měnit s tím, že vůči objednateli je změna účinná za předpokladu oznámení o změně podmínek vč. údaje o datu účinnosti změny na webových stránkách (URL) https://www.reego.cz nejméně 15dnů před účinností změny; případné nedodržení této lhůty má za následek odsunutí účinnosti změny o počet dnů, o který nebyla lhůta dodržena. V případě změny podmínek má objednatel právo změnu odmítnout do 30dnů od účinnosti změny a závazek z toho důvodu vypovědět podle čl. 17 dosavadní verze podmínek. Od okamžiku doručení odmítnutí změny podmínek provozovateli se i v tomto případě do 30dnů po nastání účinnosti změny podmínek řídí smluvní vztah dosavadní verzí podmínek. Sjednanou cenu služeb lze měnit pouze dohodou stran, čímž však není čl. 5 těchto podmínek (inflační doložka) dotčen.
 31. Pokud se jedná o otázky v těchto smluvních podmínkách neupravené, tyto se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem s tím, že aplikace § 1732 odst. 2 se vylučuje. Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek či některé ujednání smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení či ujednání tímto nedotčena. Ustanovení právních předpisů nedonucující povahy se užijí přednostně před obchodními zvyklostmi.
 32. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 1. 2024.

*) Po dobu přímo neurčenou bude ReeGO24 využívat obou databází, a to až do okamžiku ukončení všech kauz/případů HOT+. Po skončení všech HOT+ kauz/případů vytvořených v ReeGO24.net (původní verze) bude ReeGO24.net (původní verze) zcela odpojena a její provoz ukončen. Po odpojení bude ReeGO24 využívat API a služeb výhradně CRDB.cz. Funkčnost ReeGO24 tento přechod nějak neomezí.  

**) CET je středoevropský čas, tj. čas užívaný ve střední Evropě od 15° východní délky. V současnosti se v České Republice v zimním období užívá CET a v letním období CEST tj. CET+1. Zápisu CET/CEST se užívá pro čas, kterým se běžně v České republice řídíme a to jak v létě, tak i v zimě.

 

Ke stažení v PDF