Smluvní podmínky

o poskytování hostingových služeb

 1. Společnost ReeGO Development s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75331, (dále též jen „poskytovatel“) je držitelem licence CMS systému ReeGO CMS VUE (dále jen „CMS VUE“). CMS VUE je redakční systém pro správu a provozování webových stránek, prezentací a webových aplikací. Poskytovatel dále provozuje SMTP, POP3 a IMAP e-mailový server (dále též jen „ReeGO e-mail“) a sadu jmenných DNS serverů v registru nic.cz pod ID: REEGO (dále též jen „ReeGO NSSET“). Technická specifika jednotlivých služeb jsou uvedena v článku 33 těchto podmínek.
 2. Poskytovatel se na základě uzavřené smlouvy se zájemcem o hostingové služby (dále též jen „objednatel“) zavazuje zajišťovat nepřetržitý provoz služeb CMS VUE, ReeGO e-mail a ReeGO NSSET v síti Internet v rozsahu a konfiguraci zvolených objednatelem (dále též jen „hostingové služby“, nebo jen „služby“).

  Výjimku z povinnosti zajištění nepřetržitého povozu služeb tvoří skutečnosti, resp. události, které nejsou poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, výpadky telekomunikačních nebo energetických sítí třetích stran apod.), a také úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb poskytovatele, jako jsou aktualizace software, údržba hardware apod. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které objednateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností nebo odstávkou hostingových služeb.

  Jinou kvalitu služeb, garanci dostupnosti a kompenzace případných výpadků služeb specifikuje konkrétní dodatek smlouvy „Service Level Agreement“ (dále též jen „SLA“).
 3. Objednatelem se rozumí jakákoliv právnická či fyzická osoba, která si objednala hostingové služby nebo uzavřela smlouvu s poskytovatelem na základě těchto smluvních podmínek. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smluvní vztahy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem, který není spotřebitelem ani nepodnikatelem ve smyslu § 419 a § 2158 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“). Na smlouvy uzavřené se spotřebiteli se tyto smluvní podmínky nevztahují a obsah smlouvy lze sjednat individuálně.
 4. Smlouva je mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena:
  • Buďto v okamžiku, kdy objednatel na základě výzvy k úhradě nebo proforma faktury zaplatí řádně cenu za hostingové služby (dále též jen „cena“). Výzva k úhradě nebo proforma faktura je objednateli doručena na základě objednávky pro nově zakládaný hosting a pak automaticky vždy nejpozději 30 dnů před koncem trvání již uzavřené smlouvy, resp. k existujícímu hostingu. Výzvu k úhradě poskytovatel pošle prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce.
  • Nebo v okamžiku uzavření smlouvy k jinému produktu nebo jiné službě (dále jen „vázaná služba“) mezi objednatelem a společností ReeGO Development s.r.o., ke které je smlouva o hostingu navázána. Může se jednat např. o akci: „Hosting zdarma k produktu ReeGO24“
 5. Řádným zaplacením ceny se rozumí připsání celé finanční částky na účet uvedený ve faktuře, výzvě k úhradě, příp. proforma faktuře.
 6. Poskytovatel má právo jednostranně zvýšit ceny ve výši až do roční míry inflace za předchozí kalendářní rok, měřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu. Takto provedené změny cen za tarifní programy je poskytovatel povinen uveřejnit na adrese (URL)https://www.reego.cz vždy do 31. března.
 7. Do 24 hodin od uzavření první smlouvy k hostingu, resp. do 24 hodin od okamžiku vytvoření nového hostingu, obdrží objednatel od poskytovatele prostřednictvím e-mailu instrukce, uživatelské jméno a heslo pro přístup ke správě hostingových služeb. V případě uzavření další smlouvy ke stejnému hostingu poskytovatel instrukce, uživatelské jméno a heslo zejména z bezpečnostních důvodů opakovaně neposílá.
 8. V případě, že objednatel nezaplatí řádně cenu do data splatnosti, zašle poskytovatel na e-mailovou adresu objednatele upomínku a upozornění na nutnost úhrady.
  Neprodlouží-li objednatel služby hostingu uzavřením další smlouvy do 30dnů ode dne skončení poslední platné smlouvy ke službám hostingu, je poskytovatel po uplynutí této lhůty oprávněn služby hostingu pozastavit, přičemž v případě pozdního zaplacení ceny, resp. uzavření další smlouvy a následného obnovení a prodloužení hostingu, nemá objednatel nárok na slevu nebo kompenzaci za období blokovaných, potažmo nevyužívaných služeb. Poskytovatel si nebude v takovém případě nárokovat žádné poplatky spojené se znovuobnovením služeb.
  Neprodlouží-li objednatel služby hostingu uzavřením další smlouvy do 180dnů ode dne skončení poslední platné smlouvy ke službám hostignu, je poskytovatel po uplynutí této lhůty oprávněn nenávratně zlikvidovat data a schránky hostingu. Poskytovatel přitom neodpovídá za újmy, které tím objednateli mohou vzniknout.
 9. Smlouva o poskytování hostingových služeb je mezi objednatelem a poskytovatelem uzavírána na dobu určitou, vždy do půlnoci nadcházejícího 30. června. Cena za služby nově vytvářeného hostignu bude stanovena poměrnou částkou podle vzorce [roční cena za objednané služby hostingu] x [počet měsíců daný od prvního kalendářního měsíce následujícího od data splatnosti uvedeného na výzvě nebo v proforma faktuře do měsíce června včetně] / 12. V případě uplynutí data splatnosti výzvy nebo proforma faktury pro nově vznikající hosting se objednateleli doporučuje objednávku stornovat a případně vytvořit novou. Objednatel bere na vědomé, že pokud tak neučiní, bude mu refundována částka až za druhý, třetí, případně každý další kalendářní měsíc nevyužívaných služeb.

  V případě, že je smlouva uzavřena na základně vázané služby, je tato smlouva uzavírána na dobu shodnou, jako je smluvní doba vázané služby.
 10. Smlouva uzavřená mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami.
 11. V případě, že objednatel poruší jakékoliv ustanovení těchto podmínek, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že smlouva byla uzavřena vázanou službou. Tímto ustanovením není dotčen nárok poskytovatele na vzniklou újmu.
 12. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni uzavřenou smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činní 24 hodin od doručení výpovědi na e-mail poskytovatele.
 13. Pokud je smlouva vypovězena ze strany poskytovatele, má objednatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za služby za nevyužité období objednateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení smlouvy z důvodu porušení povinností uvedených v článcích 21 až 26 těchto smluvních podmínek.
 14. Pokud je smlouva vypovězena ze strany objednavatele, nemá objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za služby za nevyužité období.
 15. Ukončení smlouvy o hostingu neukončuje smlouvu k vázané službě.
 16. Ukončení smlouvy k vázané službě ukončuje i smlouvu o hostingu, která je na vázanou službu navázána.
  Poskytovatel umožní objednateli za cenových podmínek uvedených na stránkách www.reego.cz do 180dnů po skončení smlouvy na vázané služby, potažmo smlouvy o hostingu, uzavřít smlouvu o hostingu bez vazby na další služby, a hosting tak prodloužit.
 17. Poskytovatel se zavazuje po dobu 30dnů od okamžiku skončení smlouvy poskytovat služby hostingu bez uzavřené další smlouvy. Poskytovatel negarantuje přístup ke správě služeb dnem skončení smlouvy.
 18. Poskytovatel může po dobu 180dnů od okamžiku skončení smlouvy poskytovat služby hostingu bez uzavřené další smlouvy, ačkoliv objednatel nemusí mít přístup ke správě hostingu.
 19. Poskytovatel je povinen po uplynutí dvanácti měsíců od skončení poslední smlouvy o hostingu odstranit data hostingu a poštovní schránky objednatele ze všech aktivních disků a serverů.
  Tímto ustanovením nevzniká poskytovateli povinnost likvidovat data z archivních, resp. nepřipojených softwarově a fyzicky zabezpečených disků či jiných paměťových medií, které se archivují se zákonných důvodů.
 20. Objednatel se zavazuje užívat služeb hostingu v souladu s pokyny poskytovatele a v souladu s těmito smluvními podmínkami a uzavřenou smlouvou.
 21. Objednatel se zavazuje zachovat v tajnosti poskytnuté přihlašovací údaje a zabránit zneužití přihlašovacích údajů neoprávněným osobám. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne data objednatele třetím osobám. Veškeré skutečnosti, které jsou či budou objednateli známy v souvislosti se službami hostingu tvoří obchodní tajemství, přičemž objednatel se zavazuje nevyzradit toto obchodní tajemství třetím osobám. Objednatel se zavazuje, že nebude služby poskytovatele využívat žádným způsobem konkurenčním k poskytovateli, ani způsobem, který by vedl k poškození dobrého jména poskytovatele.
 22. Objednatel se zavazuje nezveřejňovat obsah, jenž je v rozporu s právním řádem České republiky, a rovněž ani informace nepravdivé, popř. jinak klamavé.
 23. Objednatel se zavazuje nezřídit webové stránky s eroticky laděnou tématikou.
 24. Objednatel se zavazuje služby hostingu nevyužívat k provozování škodlivých kódů, pro šíření malwaru, distribuci virů, trojských koní, červů, spywaru, adwaru nebo jakéhokoli jiného škodlivého softwaru. Objednatel se zavazuje neprovádět žádné aktivity, které by mohly být považované za phishing. Objednatel se zavazuje využívat služby hostingu tak, aby škodlivým software nenarušil stabilitu a provoz hardware poskytovatele. Porušení tohoto bodu smluvních podmínek se považuje za zvlášť závažné. V případě porušení tohoto bodu, je poskytovatel oprávněn neodkladně pozastavit služby hostingu až do odstranění vad objednatelem.
 25. Objednatel se zavazuje obsah webových stránek provozovat v oficiálních jazycích, případně srozumitelných dialektech od nich odvozených. Je zakázáno na webových stránkách v částech dostupné veřejnosti používat nebo zveřejňovat jakékoli šifrovací kódy, šifry, tajné jazyky nebo jiné metody skryté komunikace. Veškerá komunikace na webové platformě musí být prováděna otevřeně a transparentně, aby byla zajištěna její srozumitelnost a bezpečnost.
 26. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby hostingu k hromadnému šíření SPAM či jiného nevyžádaného materiálu.
 27. Objednatel je zodpovědný za obsah. Objednatel je srozuměn s tím, že je vyloučena odpovědnost poskytovatele za pravdivost údajů a obsah dat zveřejněných objednatelem.
 28. Objednatel bere na vědomí, že držitelem autorských práv, kódů, webových prezentací, aplikací a dalších děl souvisejících s tvorbou webových prezentací, webových šablon či aplikací je výhradně poskytovatel, nebylo-li dohodnuto jinak. Poskytovatel uzavřením smlouvy poskytuje licenci k užívání těchto děl. Toto ustanovení se netýká dokumentů, dat, textového obsahu, programových kódu, fotografií či jiných děl vložených do systému objednatelem.
 29. Objednatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí se zasíláním informačních materiálů, týkajících se produktů poskytovatele a v přiměřeném rozsahu též produktů osob tvořících s ním koncern. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel nakládal s osobními údaji objednatele, to však pouze v souvislosti se svými produkty, v souladu s těmito podmínkami a s uzavřenou smlouvou výhradně v rámci plnění jejího předmětu a v souladu se zákonem. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatele vymazat z databáze poskytovatele. Osobní údaje objednatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití a poskytovatel je nesmí zveřejnit ani poskytnout žádné další osobě. Objednatel souhlasí s tím, aby jej poskytovatel uvedl jako svou referenci (údaj o tom, že je objednatel klientem poskytovatele) vč. loga objednatele na adresách (URL): https://www.reego.cz, https://realitni.software, https://www.bitak.cz, https://www.crdb.cz Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.
 30. Poskytovatel upozorňuje objednatele, že po ukončení uzavřené smlouvy ze zákonných důvodů či z důvodů upravených těmito podmínkami dojde k blokaci přístupu ke správě hostingu objednatele a k postupné deaktivaci služeb.
 31. Uzavřená smlouva se řídí po celou dobu jejího trvání verzí smluvních podmínek účinnou v době jejího uzavření. Poskytovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky jednostranně v plném rozsahu měnit s tím, že vůči objednateli je změna účinná za předpokladu oznámení o změně podmínek vč. údaje o datu účinnosti změny na webových stránkách (URL) https://www.reego.cz nejméně 15 dnů před účinností změny; případné nedodržení této lhůty má za následek odsunutí účinnosti změny o počet dnů, o který nebyla lhůta dodržena. V případě změny podmínek má objednatel právo změnu odmítnout do 30dnů od účinnosti změny a závazek z tohoto důvodu písemně vypovědět podle článků 12 a 14 dosavadní verze podmínek. Od okamžiku doručení odmítnutí změny podmínek poskytovateli se i v tomto případě do 30dnů po nastání účinnosti změny podmínek řídí smluvní vztah dosavadní verzí podmínek. Sjednanou cenu služeb lze měnit pouze dohodou stran, čímž však není dotčen článek 6 těchto podmínek (inflační doložka).
 32. Pokud se jedná o otázky v těchto smluvních podmínkách neupravené, tyto se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem s tím, že aplikace § 1732 odst. 2 se vylučuje. Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek či některé ujednání smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení či ujednání tímto nedotčena. Ustanovení právních předpisů nedonucující povahy se užijí přednostně před obchodními zvyklostmi.
 33. Technická charakteristika služeb:

  HW zázemí služeb:

  • Geografické rozložení serverových uzlů: Naše hostingové služby jsou provozovány na serverových farmách, které jsou fyzicky umístěny vždy na minimálně dvou geograficky oddělených místech, resp. uzlech. Tyto uzly jsou v reálném čase vzájemně synchronizovány, což zajišťuje vysokou dostupnost a odolnost proti výpadkům.
  • Profesionální datacentra: Oba serverové uzly jsou provozovány v profesionálních datových centrech, která mají připojení k páteřním sítím Internetu. Tato centra jsou monitorována a chráněna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s nepřetržitým dohledem. Kvalita a rychlost konektivity datových center se neustále modernizuje. Pro získání informací o aktuální konektivitě poskytneme na vyžádání.
  • Lokální synchronizace a archivace: Na lokálním uzlu v prostorách ReeGO Development s.r.o. provádíme stálou jednosměrnou synchronizaci dat. Tato data jsou určena k archivaci a zajišťují zálohu pro případ havárií, čímž zvyšujeme bezpečnostní opatření a odolnost našich služeb.
  • Zabezpečení disků BitLockerem: Všechny naše disky jsou chráněny pomocí technologie BitLocker v režimech XTS-AES 128 a XTS-AES 256. Toto šifrování poskytuje pokročilou ochranu dat uložených na disku, což zajišťuje, že vaše data zůstanou bezpečná a chráněná.

  Služba ReeGO e-mail:

  • Služba zahrnuje provoz SMTP, POP3 a IMAP protokolů, webové rozhraní pro snadný přístup k vašim e-mailům a rozhraní pro správu e-mailových schránek.
  • SMTP server je vybaven kontrolami na úrovni blacklistů a systémem Sender Policy Framework k ochraně před SPAM a nežádoucími e-maily. Tato opatření pomáhají zajistit, že vaše e-mailová komunikace zůstane bezpečná a neovlivněná škodlivými zásahy.
  • Limity služby, jako je maximální velikost schránky nebo denní limit počtu odeslaných emailů, jsou dány objednanou konfigurací a nejsou předmětem technické specifikace služby.

  Služba NSSET:

  • Služba zajišťuje provoz jmenných serverů pro zajištění překladu jmen domén objednatele.
  • Administraci služby zajišťuje poskytovatel na základě žádosti o změnu odeslanou objednatelem.
  • Služba podporuje záznamy: A, AAAA, CNAME, MX, PTR, SRV, TXT, AFSDB, DNAME, MINFO
  • Limity služby, jako je maximální počet domén pro jeden hosting nebo maximální počet DNS záznamů atd., jsou dány objednanou konfigurací a nejsou předmětem technické specifikace služby.

  Služba VUE CMS:

  • Služba zajišťuje provoz webových prezentací a webových aplikací a také zajišťuje rozhraní pro správu obsahu těchto prezentací a aplikací.
  • VUE CMS je software vyvíjený poskytovatelem. Jedná se o uzavřený a nepřenositelný systém na hostingové platformy třetích stran.
  • Na VUE CMS lze provozovat jakýkoliv web z nabídky webových šablon poskytovatele v rozsahu a funkcí, které šablona umožňuje. Specifika jednotlivých modulů a charakteristika šablony webu je vždy uvedena v popisu konkrétní šablony.
  • Na VUE CMS lze provozovat jakýkoliv web nebo webovou aplikaci, kterou objednateli vytvoří poskytovatel či smluvní partner za úplatu dle dohodnuté a schválené zadávací dokumentace oběma stranami.
  • Limity služby, jako je maximální velikost datového úložiště, rychlost připojení k internetu atp., jsou dány objednanou konfigurací a nejsou předmětem technické specifikace služby.
 34. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 1. 2024.

 

Ke stažení v PDF